Informacja Prawna

INFORMACJA NETIA S.A. O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA / ABONENTA / KUPUJĄCEGO


Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować
1. Netia S.A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować telefonicznie do
Działu Obsługi Klienta (tel. 801802803, 227111111 lub z tel. kom. 793800300), pisemnie na adres: Netia S.A. – Dział Obsługi Reklamacji, skr. pocztowa nr 597, 40-950 Katowice S105, jeśli jesteś naszym klientem elektronicznie poprzez formularz na stronie Netia Online, a także pisemnie lub ustnie do protokołu w Punkcie sprzedaży (obsługi).
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować: elektronicznie na adres lub pisemnie na ww. adres siedziby administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
3. Podanie Danych Abonenta jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania Danych Abonenta uniemożliwia zawarcie umowy. Obowiązek podania imienia, nazwiska, PESEL lub nazwy, serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość wynika z ustawy z dnia 16.07.2004 Prawo telekomunikacyjne. Podanie Danych Kontaktowych nie jest warunkiem zawarcia umowy.
4. Dane osobowe są przetwarzane, w tym profilowane, w celu:
I. podjęcia działań przed zawarciem umowy i w celu jej wykonania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
II. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
III. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Netia S.A. lub strony trzeciej, takich jak: marketing, windykacja, wykrywanie i eliminowanie nieprawidłowości w procesie zawierania i wykonywania umowy, cele wewnętrzne związane ze świadczeniem Usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym cele dowodowe, analityczne i statystyczne obejmujące także tworzenie modeli statystycznych – na podstawie art. 6 ust.1 lit f RODO lub
IV. przetwarzane na podstawie zgody, wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Komu dane osobowe będą przekazywane
5. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom logistycznym, IT, podmiotom świadczącym usługi posprzedażne i serwisowe, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, innym podwykonawcom w zakresie zawierania umów i obsługi klienta, naliczania opłat i obsługi płatności, marketingu, dochodzenia roszczeń, integratorom oraz podmiotom realizującym dodatkowe świadczenia w ramach usług o podwyższonej opłacie, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa, biurom informacji gospodarczej, instytucjom utworzonym na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29.08.1997 Prawo bankowe, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, podmiotom zajmującym się obrotem wierzytelnościami, spółkom z Grupy Polsat Plus i innym podmiotom wskazanym w treści zgody.
6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.
Jak długo dane osobowe będą przetwarzane
7. Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu lub w przypadku gdy nie doszło do jej zawarcia przez okres: a) przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także z przepisów podatkowych i rachunkowych, b) przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych, a w przypadku zgody do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
netia.pl
Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa · NIP 526-02-05-575 · REGON 011566374 · Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego · KRS 0000041649 · Kapitał zakładowy: 348.233.455 PLN. Kapitał opłacony w całości. netia.pl
Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych
8. Przysługuje Pani/Panu prawo sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
10. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.
11. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.
Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych
12. Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych
13. Przed zawarciem umowy podejmowana jest zautomatyzowana decyzja czy zawarcie umowy będzie się wiązało z wpłaceniem kaucji i w jakiej wysokości. Decyzja podejmowana jest na podstawie oceny wiarygodności płatniczej Klienta. Ocena ta dokonywana jest poprzez odniesienie do modelu statystycznego powstałego w wyniku analizy zachowań klientów w przeszłości, uwzględniającego ich cechy demograficzne takie jak wiek, obszar geograficzny, zatrudnienie oraz behawioralne takie jak regulowanie należności, typ kontraktu, inne zawarte kontrakty. Zautomatyzowana decyzja o nałożeniu kaucji podejmowana jest także w przypadku odmowy wyrażenia zgody na dokonanie weryfikacji Klienta w biurach informacji gospodarczej i u innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
14. W trakcie wykonywania umowy, w celu zwalczania działań stanowiących naruszenie umowy podejmowane są zautomatyzowane decyzje skutkujące zablokowaniem możliwości korzystania z usług telekomunikacyjnych. Decyzje te są podejmowane w oparciu o analizę parametrów ruchu w sieci tj. rodzaj, wartość i kierunki połączeń, czas zestawienia i przyczyna rozłączenia połączeń.
15. W trakcie wykonywania umowy, w przypadkach osiągnięcia lub przekroczenia określonych w umowie limitów (np. kwotowych, ilościowych, czasowych) następują automatycznie skutki określone w umowie (np. ograniczenie, zawieszenie lub zablokowanie możliwości korzystania z usług, wysłanie powiadomienia, żądanie wpłaty zaliczki).
16. W przypadkach określonych w pkt 13-15 ma Pani/Pan prawo do uzyskania interwencji przedstawiciela administratora, wyrażenia własnego stanowiska lub zakwestionowania podjętej decyzji poprzez złożenie wniosku w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

 

Informacje ogólne

Wszelkie informacje znajdujące na niniejszych stronach WWW Autoryzowanego Partnera Netii zamieszczone są wyłącznie w celach ogólno-informacyjnych bez gwarancji co do ich treści. Autoryzowany Partner Netii nie składa jakichkolwiek oświadczeń oraz nie udziela jakichkolwiek zapewnień co do dokładności, aktualności, zupełności czy też przydatności takich danych w jakimkolwiek celu. Z uwagi na możliwości występowania błędów spowodowanych działaniami ludzi lub urządzeń, jak również innych czynników, Autoryzowany Partner Netii nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy czy pominięcia, które mogą na Stronach Autoryzowanego Partnera Netii wystąpić. Autoryzowany Partner Netii nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do użytkowników odwiedzających Strony Autoryzowanego Partnera Netii za jakiekolwiek szkody, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, związane z wykorzystaniem danych zamieszczonych na Stronach Autoryzowanego Partnera Netii.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa autorskie w odniesieniu do Stron Autoryzowanego Partnera Netii w tym do układu graficznego oraz do zamieszczonych na Stronach Autoryzowanego Partnera Netii elementów graficznych, stanowią wyłączną własność Autoryzowanego Partnera Netii, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Przedmioty tej własności nie mogą być powielane jakąkolwiek techniką, przesyłane, odtwarzane, rozprowadzane, udostępniane, zmieniane, przechowywane ani w inny sposób, ani w inny sposób wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody Autoryzowanego Partnera Netii, poza pojedynczą kopią w pamięci nietrwałej komputera należącego do użytkownika odwiedzającego Strony Netii oraz pojedynczą kopią w pamięci cache na dysku twardym takiego komputera. Autoryzowany Partner Netii jest uprawniony do posługiwania się znakami towarowymi wykorzystanymi na Stronach Autoryzowanego Partnera Netii.

Pliki Cookie

Autoryzowany Partner Netii wykorzystuje pliki cookie (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na dysku użytkownika) na swoich stronach internetowych.